COMPLETED PROJECTS
Sakthy Vinaayagar Nagar Near Padappai.
SVP NRI Residency Near Oragadam.
Mahalaxmi Nagar near Urapakkam (Karanaipuducherry).
Sri Ram Nagar near Vandalur CMDA approved plot.
Sri Ram Nagar Extension near Vandalur CMDA approved plot.
Sri Abhirami Nagar (near Guduvanchery).
Sakthy Vinaayagar Nagar near Urapakkam, (Karanaipuducherry).
SVP Garden Guduvancherry.
SVP Lingam Nagar (Guduvancherry).
Mahalaxmi Nagar Near Urappakkam (Adhanur).
Bhuvanalakshmi Nagar - Extn. Near Urappakkam (Arungal).
SVP Garden near  Guduvancherry off IT Express High way  (OMR).
Mahalaxmi Nagar near Guduvanchery